Колдонуучулук макулдашуу

Колдонуучулук макулдашуу (мындан ары-Макулдашуу)

1. Жалпы жоболор

 1. Бул документте жана Тараптардын тиешелүү же ага байланыштуу мамилелеринде төмөнкү терминдер жана аныктамалар колдонулат:
  1. Макулдашуу-бардык толуктоолор, өзгөртүүлөр жана анда көрсөтүлгөн милдеттүү документтер менен ушул документ, ошондой эле анын негизинде түзүлгөн келишим.
  2. Колдонуучу-ушул Макулдашууга өз кызыкчылыгы менен Кошулган 18 жаштан ашкан аракетке жөндөмдүү жеке адам.
  3. Сайт / сайттар-домендеги тармактык дарек боюнча Интернет тармагында жеткиликтүү автоматташтырылган маалыматтык система (эгер субдомендерге карата өзүнчө макулдашуулар түзүлбөсө, субдомендерди кошкондо): om.kg.
  4. Мобилдик тиркеме-колдонуучуга байланыш тармагын колдонуу менен кызматка кирүүгө мүмкүндүк берүүчү ЭЭМ үчүн программаны түзмөккө орнотуу жана колдонуу үчүн арналган.
  5. Тиркеме-ЭЭМ жана/же маалыматтар базасы үчүн программалар, анын ичинде түзүлүштү маалыматтык максатта пайдалануу менен сервиске кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн арналган Сайт жана мобилдик тиркеме.
  6. Түзүлүш-жеке компьютер, планшет, уюлдук телефон, коммуникатор, смартфон, Тиркемени жана/же сервисти функционалдык арналышы боюнча пайдаланууга мүмкүндүк берүүчү башка түзүлүш.
  7. Сервис-тиркемени колдонуу менен колдонуучуга көрсөтүлүүчү кызматтардын комплекси.
  8. Контент-сүрөттөр, Тексттик, аудио жана видеоматериалдар, ошондой эле автордук жана (же) чектеш укуктардын башка объектилери, ошого тете мындай болуп саналбаган маалыматтар жана ар кандай мүнөздөгү билдирүүлөр.
  9. Жеке кабинет-тиркеменин жеке бөлүмү, ага колдонуучу тиркемеде каттоодон жана/же авторизациядан өткөндөн кийин кире алат. Жеке кабинет колдонуучунун жеке маалыматтарын сактоо, колдонуучунун профилин түзүү, ошондой эле тиркеменин башка жеткиликтүү функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн жана Тиркемени колдонуунун тиешелүү шарттарын көрүү жана башкаруу үчүн арналган.
 2. Бул Макулдашууда 1.1-пунктта көрсөтүлбөгөн башка терминдер жана аныктамалар колдонулушу мүмкүн. Келишимдер. Мындай учурда мындай терминди чечмелөө Макулдашуунун текстине ылайык жүргүзүлөт. Макулдашуунун текстинде терминди же аныктаманы жана макулдашуунун шарттарында келишимди түзүүчү башка документтерди бир беткей чечмелөө болбогон учурда аны төмөнкүдөй чечмелөөнү жетекчиликке алуу керек: биринчи кезекте — Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, андан кийин — ишкер жүгүртүү каада-салттары жана илимий доктрина.
 3. Сиз Тиркемени жана/же анын негизинде көрсөтүлүүчү кызматты алардын жарыяланган функционалдык мүмкүнчүлүктөрүнүн жана арналышынын чегинде ар кандай ыкма менен жана ар кандай формада пайдаланууңуз, анын ичинде:
  1. тиркемеде каттоо жана/же авторизациялоо;
  2. колдонмодо жана сайтта жайгаштырылган материалдарды көрүү;
  3. тиркеменин же көрсөтүлгөн кызматтын функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн башкача пайдалануу;
 4. Бул Макулдашуу жана анда көрсөтүлгөн милдеттүү документтер менен тиркемелерди пайдалануунун негизги шарттары, ошондой эле аларды ар кандай өнүктүрүү жана/ же жаңы функционалдык мүмкүнчүлүктөрдү кошуу аныкталат.
 5. Тиркемени колдонуунун жана анын негизинде сервисти берүүнүн милдеттүү шарты болуп пайдалануучу төмөнкү документтердин шарттарын толук жана сөзсүз кабыл алышы эсептелет (Макулдашуунун тексти боюнча - "милдеттүү документтер"):
  1. Сайттын жана ушул эле аталыштагы мобилдик тиркеменин эрежелери, аталган сайттын беттеринде жайгаштырылган жана сайттын жана ага байланыштуу тиркеменин функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу тартибин жөнгө салат;
  2. Интернет тармагында жайгаштырылган жана/же жеткиликтүү Купуялык саясаты https://om.kg/index.php?module=content&page=confidential .
 6. Сервистерди берүү ушул Макулдашуунун жоболоруна ылайык жөнгө салынат, ошондой эле анын негизинде кошумча кабыл алынуучу документтер (Макулдашуунун тексти боюнча — "кошумча документ"), алар тиешелүү сайттардын беттеринде жарыяланат жана белгилүү бир кызматты колдонуу өзгөчөлүктөрүн жөнгө сала алат.
 7. Макулдашуу менен кошумча документте баяндалган кайсы бир сервистерди өзүнчө пайдалануу шарттарынын ортосунда карама-каршылык болгон учурда, ага тиешелүү кошумча документте бекитилген тийиштүү сервисти пайдалануу шарттары артыкчылыкка ээ болот.
 8. Келишим, анын ичинде ага тиешелүү милдеттүү документтер, эч кандай атайын эскертүүсүз өзгөртүлүшү мүмкүн. Макулдашуунун жана/же анда көрсөтүлгөн милдеттүү документтердин жаңы редакциясы, эгерде макулдашуунун жана/же анда көрсөтүлгөн милдеттүү документтердин жаңы редакциясында башкача каралбаса, сайтка жайгаштырылган же колдонуучуга башка ыңгайлуу формада жеткирилген учурдан тартып күчүнө кирет.
 9. 1.3-пунктта көрсөтүлгөндөрдүн кайсынысын болбосун пайдаланып. мүмкүнчүлүктөр сиз муну тастыктайсыз:
  1. 18 жашка жетти;
  2. Ушул Макулдашуунун шарттары жана анда көрсөтүлгөн тараптар үчүн милдеттүү болгон документтер Тиркемени жана/же анын негизинде көрсөтүлүүчү сервисти колдонууга чейин толук көлөмдө таанышышты;
  3. Ушул Макулдашуунун бардык шарттарын жана анда көрсөтүлгөн тараптар үчүн милдеттүү болгон документтерди сиз тараптан эч кандай алып салууларсыз жана чектөөлөрсүз толугу менен кабыл алып, аларды сактоого же кызматты колдонууну токтотууга милдеттенесиз. Эгерде сиз ушул Макулдашуунун шарттарына жана анда көрсөтүлгөн тараптар үчүн милдеттүү болгон документтерге макул болбосоңуз же алардын негизинде келишим түзүүгө укугуңуз жок болсо, сиз Тиркемени жана анын негизинде көрсөтүлүүчү сервисти кандай гана болбосун колдонууну токтоосуз токтотушуңуз керек.
 10. Макулдашуунун колдонуудагы редакциясы төмөнкү дарекке жарыяланды https://om.kg/index.php?module=content&page=agreement .

2. Тиркемени пайдалануунун жалпы шарттары

 1. Колдонмодо коомдук доменде жайгаштырылган мазмунду көрүү колдонуучунун милдеттүү каттоосун жана/же авторизациясын талап кылбайт.
 2. Колдонмонун функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн, анын ичинде Кызматтарды колдонууну ар кандай башка колдонууга колдонуучу белгиленген эрежелерге ылайык тиркемеде каттоодон жана авторизациядан өткөндөн кийин гана жол берилет.
 3. Колдонуу алдын ала каттоону жана/же авторизациялоону, ошондой эле зарыл учурларда сервистерди пайдаланууга кошумча документтерди кабыл алууну талап кылган тиркеменин функционалдык мүмкүнчүлүктөрүнүн тизмеси сервистин жекече кароосу боюнча аныкталат жана мезгил-мезгили менен өзгөрүп турушу мүмкүн.
 4. Каттоо процедурасы аяктагандан кийин, Тиркемедеги колдонуучунун жеке кабинети менен байланышкан уникалдуу каттоо эсеби түзүлөт, ал колдонмолордун жана аларга негизделген кызматтардын көпчүлүк функцияларын колдонуу үчүн зарыл, колдонуучу өзүнчө тиркемеде өзүнчө катталбайт.
 5. Каттоо үчүн колдонуучу каттоо формасында сунушталган маселелер боюнча өзү жөнүндө так жана толук маалыматты берүүгө жана бул маалыматты жаңыртып турууга милдеттенет. Эгерде колдонуучу туура эмес маалымат берсе же кызматта Колдонуучу тарабынан берилген маалымат толук эмес же анык эмес деп эсептөөгө негиз бар болсо, кызмат өз каалоосу боюнча колдонуучунун аккаунтун бөгөттөөгө же жок кылууга, ошондой эле колдонуучуга тиркемелерди жана ага байланыштуу кызматтарды толугу менен же белгилүү бир бөлүгүндө колдонуудан баш тартууга укуктуу.
 6. Сервис пайдалануучудан каттоо учурунда көрсөтүлгөн маалыматтардын ырасталышын каалаган учурда талап кылууга жана ушуга байланыштуу тастыктоочу документтерди (атап айтканда — туулгандыгы тууралуу күбөлүк, мектептен маалымкат) сурап алууга укуктуу, аларды бербөө туура эмес маалымат берүүгө теңештирилиши жана 2.5-пунктта каралган кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Келишимдер. Эгерде колдонуучунун берген документтеринде көрсөтүлгөн маалыматтары каттоо учурунда көрсөтүлгөн маалыматтарга дал келбесе, ошондой эле каттоо учурунда көрсөтүлгөн маалыматтар колдонуучуну идентификациялоого мүмкүндүк бербеген учурда, Сервис 2.5-пунктта көрсөтүлгөн чараларды колдонууга укуктуу. Келишимдер.
 7. Колдонуучунун аккаунтунда жана жеке кабинетинде камтылган Колдонуучу жөнүндө маалымат Купуялык саясатына ылайык Сервис тарабынан сакталат жана иштетилет.
 8. Каттоо учурунда колдонуучу жеке кабинетке кирүү үчүн Сыр сөздү өзү тандайт. Колдонуучу автоматтык түрдө түзүлөт. Колдонуучунун паролун андан ары өзгөртүү анын жеке кабинетинде көрсөтүлүүчү тиркеменин программалык каражаттарын пайдалануу менен жүзөгө ашырылат. Сервис сыр сөзгө карата талаптарды (узундугу, жол берилген символдор ж.б.) белгилөөгө укуктуу.
 9. Катталган колдонуучу жеке кабинетти жана тиркеменин башка функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн, анын ичинде тиешелүү сервисти пайдалануу тартибин өз алдынча аныктайт, бирок алар эч кандай шартта кошумча документтерде белгиленген алып коюулар үчүн ушул Макулдашууга карама-каршы келбейт.
 10. Колдонуучунун логинди жана паролду колдонуу тартиби жана натыйжалары ушул Макулдашуунун 6-бөлүмүндө аныкталат.

3. Колдонмону колдонуудагы чектөөлөр

Бул Келишимдин шарттарын кабыл алуу менен, сиз муну түшүнүп, моюнга аласыз:

 1. Сервис тиркемелерди жана аларга негизделген сервистерди пайдаланууда бардык колдонуучулар үчүн, же болбосо пайдалануучулардын айрым категориялары үчүн (колдонуучунун турган жерине, Сервис берилип жаткан тилге ж. б. жараша), анын ичинде: айрым функциялардын болушу/жоктугу, маалыматты жана маалыматтарды сактоонун максималдуу мөөнөтү, жүктөлүп алынуучу маалыматтын атайын параметрлери ж. б.
 2. Белгиленген чектөөлөр жөнүндө маалыматтар пайдалануучуларга кызматтын жекече кароосу боюнча аныкталуучу формада жана ыкмада маалымдалат.
 3. Эгерде өзүнчө сервисти пайдаланууга кошумча документтерде башкача каралбаса:
  1. Колдонуучу колдонмону өз тобокелчилигинде колдонот. Кызматтар "кандай болсо дагы"берилет. Кызмат эч кандай жоопкерчиликти албайт, анын ичинде Тиркеме жана ага негизделген кызмат колдонуучунун максаттарына жооп берет;
  2. Кызмат буга кепилдик бербейт: тиркемелер жана/же кызматтар келишим кабыл алынган учурда колдонуучунун талаптарына жооп берет жана андан кийин жооп берет; кызматтар үзгүлтүксүз, тез, ишенимдүү жана катасыз берилет; тиркемелерди колдонуу менен алынган натыйжалар так жана ишенимдүү болот жана кандайдыр бир максатта же сапатта колдонулушу мүмкүн (мисалы, кандайдыр бир фактыларды белгилөө жана/же ырастоо үчүн); кызматтарды колдонуу менен алынган ар кандай өнүмдүн, кызматтын, маалыматтын жана мазмундун сапаты колдонуучунун күтүүлөрүнө жооп берет;
  3. Колдонуучу тиркемелерди колдонуу менен кирген ар кандай маалымат жана/же материалдар, колдонуучу өз тобокелчилиги менен пайдалана алат жана көрсөтүлгөн маалыматты жана/же материалдарды колдонуунун мүмкүн болгон кесепеттери үчүн өз алдынча жооп берет, анын ичинде колдонуучунун компьютерине же үчүнчү жактарга зыян келтириши мүмкүн, маалыматтарды жоготуу же башка зыян;
  4. Колдонмолор жана аларга негизделген кызматтар ар дайым толукталып жана жаңыртылып тургандыктан, колдонмонун иштешинин формасы жана мүнөзү жана берилген Кызматтар колдонуучуга эскертүүсүз мезгил-мезгили менен өзгөрүп турушу мүмкүн. Сервис зарыл болгон учурда кызматтарды (же сервистердин алкагындагы кандайдыр бир функцияларды) бардык колдонуучуларга же айрым колдонуучуга, атап айтканда, алдын ала эскертүүсүз берүүнү (убактылуу же биротоло) өз каалоосу боюнча токтотууга укуктуу;
  5. Сервис пайдалануучунун тиркемелерди жана/же аларга негизделген сервистерди пайдалануусунун натыйжасында келип чыккан чыгымдардын ар кандай түрлөрү үчүн жоопкерчилик тартпайт;
 4. Тактап айтканда, тиркемелерди колдонууда колдонуучу укуксуз:
  1. мыйзамсыз, зыяндуу, каралоо, адеп-ахлакты кемсинткен, зордук-зомбулукту жана ырайымсыздыкты көрсөткөн (же үгүттөгөн), интеллектуалдык менчик укуктарын бузган, расалык, этникалык, жыныстык, диний, социалдык белгилери боюнча адамдарды жек көрүүнү жана/же басмырлоону үгүттөгөн, ар кандай адамдарга же уюмдарга акарат келтирген, порнографиянын, балдардын эротикасынын элементтерин камтыган (же үгүттөгөн) , сексуалдык мүнөздөгү (анын ичинде башка кызмат көрсөтүү түрүндөгү) кызмат көрсөтүүлөрдү жарнамалоону (же пропагандалоону билдирет) билдирет, баңги заттарды же алардын аналогдорун, жарылуучу заттарды же башка куралдарды жасоонун, колдонуунун же башка пайдалануунун тартибин түшүндүрөт;
  2. үчүнчү жактардын, анын ичинде жашы жете элек адамдардын укуктарын бузуу жана / же аларга ар кандай формада зыян келтирүү;
  3. кызматтын кызматкерлери, анын ичинде жетиштүү укуктары жок өзүн башка адам же уюмдун жана/же коомчулуктун өкүлү катары көрсөтүү, ошондой эле Интернет тармагында башка адамдардын мыйзамсыз өкүлчүлүгүнүн ар кандай башка формаларын жана ыкмаларын колдонуу, ошондой эле кандайдыр бир субъекттердин же объекттердин касиеттери жана мүнөздөмөлөрү боюнча колдонуучуларды же сервисти адаштыруу;
  4. мыйзамдарга же кандайдыр бир келишимдик мамилелерге ылайык мындай иш-аракеттерге укугу жок болсо, мазмунду жүктөө, жөнөтүү, берүү же башка жол менен жайгаштыруу жана/же жайылтуу;
  5. жүктөө, жөнөтүү, берүү же башка жол менен атайын уруксат берилбеген жарнамалык маалыматты, спамды (анын ичинде издөө), башкалардын электрондук почта даректеринин тизмесин, "пирамидалардын" схемаларын, көп деңгээлдүү (тармактык) маркетингди, интернет-киреше системаларын жана бизнести, "Бакыт каттарын" жүктөө, ошондой эле бул иш-чараларга катышуу үчүн тиркемелерди колдонуу;
  6. башка адамдардын жеке маалыматтарын уруксатсыз чогултуу жана сактоо;
  7. колдонмолордун нормалдуу иштешин бузуу
  8. мазмуну Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына каршы келген Интернет тармагынын ресурстарына шилтемелерди жайгаштыруу;
  9. макулдашуу тарабынан коюлган чектөөлөрдү жана тыюу салууларды бузууга багытталган аракеттерге көмөктөшүү;
  10. башка жол менен мыйзамдардын ченемдерин, анын ичинде эл аралык укуктун ченемдерин бузуу.
 5. Тиркемелерди колдонууга, анын ичинде башка колдонуучу тарабынан ылайыксыз Контентти жайгаштырууга байланыштуу укуктар жана/же кызыкчылыктар бузулганы аныкталган учурда, бул жөнүндө бузуунун жагдайларын толук баяндоо менен жазуу жүзүндө билдирүү жөнөтүү жана тиешелүү укуктар жана/же кызыкчылыктар бузулган материалдарды камтыган тиркеменин бетине гипертексттик шилтеме берүү аркылуу билдирүү керек.
 6. Үчүнчү жактардын ар кандай мүлктүк жана/ же жеке мүлктүк эмес укуктарын бузууга карата үчүнчү жактардын дооматтары, ошого тете Колдонуучу тарабынан аныкталган мыйзамдарда белгиленген тыюу салуулар же чектөөлөр болгон учурда, мындай колдонуучу сервистин талабы боюнча пайда болгон дооматтарды өз күчү менен жана өзүнүн эсебинен паспорттук маалыматтарын көрсөтүү менен жөнгө салуу боюнча нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн милдеттенмени берүү менен расмий идентификациядан өтүүгө милдеттүү.
 7. Колдонуучу тарабынан үчүнчү жактардын укуктарын жана/же кызыкчылыктарын бузууга жол берилгендигине, ошого тете мыйзамдарда белгиленген тыюу салууларга же чектөөлөргө байланыштуу сервисти жоопкерчиликке тарткан же ага жаза колдонулган учурда мындай колдонуучу сервистин чыгымдарынын ордун толук көлөмдө толтурууга милдеттүү.
 8. Ушул Макулдашуунун шарттары жана/же мыйзамдардын талаптары бир нече жолу же одоно бузулган учурда Хбб пайдалануучунун эсептик жазуусуна бөгөт коюуга же жок кылууга, ошондой эле эсептик жазууну пайдалануу менен белгилүү бир тиркемелерге жана/же сервистерге кирүүгө тыюу салууга жана Жеке кабинетте колдонуучу көрсөткөн кайсы болбосун маалыматты же ал жайгаштырган мазмунду алдын ала билдирүүсүз жок кылууга укуктуу.

4. Интеллектуалдык укуктар

 1. Тиркемелердин жардамы менен жеткиликтүү болгон бардык объекттер, анын ичинде дизайн элементтери, текст, графикалык сүрөттөр, иллюстрациялар, видеолор, ЭЭМ үчүн программалар, маалымат базалары, музыка, үндөр жана тиркемелердин алкагында жайгаштырылган башка объекттер кызматтын жана башка укук ээлеринин өзгөчө укуктарынын объекттери болуп саналат.
 2. Кызмат колдонуучуга жалпы функционалдык мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинде тиркемени функционалдык пайдалануу укугун берет.
 3. Эгерде ушул макулдашууда башкача каралбаса, тиркемени башка ыкмалар менен, анын ичинде тиркемеде жайгаштырылган Контентти, ошондой эле тиркеменин курамына кирген дизайн элементтерин, ЭЭМ үчүн программаларды жана маалыматтар базасын көчүрүү (кайра чыгаруу) жолу менен пайдаланууга, аларды декомпиляциялоого, модификациялоого жана андан ары жайылтууга, эл алдында көрсөтүүгө, жалпыга маалымдоого катуу тыюу салынат.
 4. Колдонуучу Сервисдан мындай уруксатты алгандан башка учурларда, же өзүнчө кызматты колдонуу үчүн кошумча документтер менен түздөн-түз каралгандан башка учурларда, колдонмолордун кайсы бир бөлүгүн (анын ичинде тиркемелер аркылуу колдонуучуга жеткиликтүү болгон мазмунду) же ага кирүү мүмкүнчүлүгүн көбөйтүүгө, кайталоого жана көчүрүүгө, сатууга, ошондой эле кандайдыр бир коммерциялык максатта колдонууга укугу жок.
 5. Автордук укукту, чектеш укуктарды коргоонун бардык белгилерин, товардык белгилерди, автордук жөнүндө башка билдирүүлөрдү сактоо, автордун/укук ээсинин атын (же лакап атын) өзгөртүлбөгөн түрдө сактоо, тиешелүү объектти өзгөртүлбөгөн түрдө сактоо шартында пайдалануучу тиркемелерди, ошондой эле аларда жайгаштырылган Контентти жеке коммерциялык эмес пайдалануу үчүн пайдаланууга жол берилет. Өзгөчө учурлар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же өзүнчө кызматты пайдалануу үчүн кошумча документтерде түздөн-түз каралган учурлар болуп саналат.
 6. Тиркемелер Интернет тармагындагы сайттарга шилтемелерди камтышы мүмкүн (үчүнчү жактардын сайттары). Көрсөтүлгөн үчүнчү жактар жана алардын контенти сервис тарабынан тигил же бул талаптарга (аныктыгы, толуктугу, мыйзамдуулугу ж.б.) ылайыктуулугу текшерилбейт. Сервис үчүнчү жактардын сайттарында жайгаштырылган, тиркемелерди колдонууга байланыштуу колдонуучу кире алган ар кандай маалымат, материалдар үчүн, ошондой эле мындай сайттардын же маалыматтардын жеткиликтүүлүгү жана колдонуучу аларды колдонуунун кесепеттери үчүн жооп бербейт.
 7. Тиркемелердин чегинде жайгаштырылган каалаган сайтка, өнүмгө, кызматка, коммерциялык же коммерциялык эмес мүнөздөгү ар кандай маалыматка шилтеме (ар кандай формада), бул түздөн-түз көрсөтүлгөндөн башка учурларда, бул өнүмдөрдү (кызматтарды, иш-аракеттерди) колдоо же сунуштоо болуп саналбайт.

5. Эскертмелер

 1. Сервис Пайдалануучуга анын жеке кабинетинде көрсөтүлгөн телефон номерине тиркеменин алкагында же ага байланыштуу болуп жаткан маанилүү окуялар жөнүндө маалыматтык электрондук билдирүүлөрдү (мындан ары — "нотификаторлор") жөнөтүүгө укуктуу.
 2. Мындан тышкары, алдын алуу иштерине, колдонуучунун бузулушуна, тиркеменин функционалынын, кызматтын мазмунунун же Тейлөө шарттарынын өзгөрүшүнө, анын ичинде макулдашуунун, милдеттүү жана кошумча документтердин өзгөрүшүнө байланыштуу тиркемеге жана/же сервиске кирүү мүмкүнчүлүгүнүн чектөөлөрү жөнүндө колдонуучуга маалымдоо үчүн нотификаторлорду колдонууга жол берилет.
 3. Сервис өзүнүн кароосу боюнча өзүнүн жана үчүнчү жактардын продукцияларынын (кызматтарынын) жарнактарын таратуу үчүн нотификаторлорду пайдаланууга укуктуу.

6. Корутунду жоболор

 1. Бул Макулдашуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат жана түшүндүрүлөт. Ушул Макулдашуу менен жөнгө салынбаган маселелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечилүүгө тийиш. Ушул Макулдашуу менен жөнгө салынуучу мамилелерден келип чыгуучу бардык мүмкүн болгон талаш-тартыштар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген тартипте Кыргыз укугунун ченемдери боюнча чечилет. Эгерде башкасы ачык көрсөтүлбөсө, ушул Макулдашуунун тексти боюнча бардык жерде "мыйзамдар" термини деп Кыргыз Республикасынын мыйзамдары түшүнүлөт.
 2. Эгерде тигил же бул себептерден улам ушул Макулдашуунун бир же бир нече жоболору жараксыз же юридикалык күчкө ээ эмес деп таанылса, бул Макулдашуунун калган жоболорунун жарактуулугуна же колдонулушуна таасир этпейт.
 3. Колдонуучу же башка колдонуучулар тарабынан макулдашуулардын жоболору бузулган учурда сервис тарабынан аракетсиздиги сервисти кийинчерээк өз кызыкчылыктарын коргоо үчүн тиешелүү аракеттерди көрүү укугунан ажыратпайт, ошондой эле кийин ушундай же окшош бузуулар жасалган учурда сервис өз укуктарынан баш тартууну билдирбейт.
 4. Бул Макулдашуу Кыргыз Республикасынын расмий (орус) тилинде түзүлгөн жана Соба кызматынын жардамы менен которулган.Мамлекеттик (кыргыз тилинде) котормочу.